การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อประเมินบริบทและสถานะ พพ. ในปัจจุบัน
share facebook
นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเป็นประธานเปิดงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อประเมินบริบทและสถานะ พพ. ในปัจจุบัน ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. ได้มีการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ด้วยเกณฑ์การเป็นระบบราชการ 4.0 ผ่านระบบออนไลน์ของสำนักงาน ก.พ.ร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พพ. รับแจ้งผลการพิจารณาการประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ที่ระดับถือเป็นระบบราชการ 2.71 เพื่อ ร่วมระดมความคิด วิเคราะห์และให้ความเห็นอันเป็นประโยชน์ ในการวางแผนการปรับปรุงการพัฒนาองค์การ พพ. มุ่งไปสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ต่อไป

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537