ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
การอบรม โครงการจัดการความรู้ เรื่อง “ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย”

วันที่ 10 ก.ย. 2562 share facebook
นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการจัดการความรู้ เรื่อง "ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย" ณ ห้องประชุมบุญรอด – นิธิพัฒน์ อาคาร 7 ชั้น 11 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยมีวิทยากรจาก กรมพัฒนากิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ "เพศ บทบาทความสัมพันธ์หญิงชาย การขัดเกลาบทบาทความสัมพันธ์หญิงชายในสังคม” ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับแผนแม่บทการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ปีงบประมาณ 2561-2564 สอดคล้องกับทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (2560-2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่ยึด "คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ในยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี พ.ศ. 2560-2564 ในการปรับเปลี่ยนเจตคติของสังคมในประเด็นความเท่าเทียมกันระหว่างหญิงชาย โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ เกิดความเข้าใจที่ดี ตระหนักถึงการคุ้มครองและป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ นำไปสู่การปฏิบัติต่อกันบนพื้นฐานการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในสังคมและในการทำงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537