ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
พพ. จัดฝึกอบรมเทคโนโลยีพาราโบลาโดม แปรรูปสินค้าเกษตรในพื้นที่พระราชดำริ

วันที่2 ก.ย. 2562 share facebook
นายสุรีย์ จรูญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กล่าวต้อนรับ ผู้อำนวยการกลุ่มงานฎีกาและกิจกรรมพิเศษ กองงานในพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายก อบต. พระยาบันลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนดี หัวหน้าและผู้แทนหน่วยงานราชการในพื้นที่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองสองห้อง กลุ่มอาชีพตำบลพระยาบันลือ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร และแขกผู้มีเกียรติ และเปิดการฝึกอบรม เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดมในการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ภายใต้โครงการสนับสนุนการสาธิตการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดมสำหรับพื้นที่พระราชดำริ ซึ่งตามแผนงานโครงการสนับสนุนการสาธิตการแปรรูปฯ ด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ในพื้นที่อำเภอลาดบัวหลวงจะได้รับการติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม จำนวน 3 ระบบ ซึ่งขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จจำนวน 2 ระบบ ที่พร้อมจะใช้งาน ดังนั้นเพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบอบแห้งฯ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด จึงจัดให้มีการฝึกอบรม 2 ครั้ง โดยครั้งแรกมีเนื้อหาครอบคลุมเทคโนโลยีระบบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม และเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จนกระทั่งการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และในครั้งนี้ได้จัดให้มีการฝึกอบรมด้านการกำหนดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และแนวทางด้านการตลาด เพื่อให้เกษตรกรมองเห็นภาพรวมของการใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ฯ ในการผลิตสินค้าเชิงพาณิชย์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537