ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
พพ. เปิดเวทีระดมความเห็นต่อร่างแผน AEDP 2018 ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

วันที่ 28 ส.ค. 2562 share facebook
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดเวทีระดมความเห็น (Publlic Hearing) ต่อร่างแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ.2561-2580 (AEDP 2018) ครั้งที่ 5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ สนามกีฬากองทัพบก

อธิบดี พพ. กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ได้ดำเนินการเปิดเวทีรับฟังความเห็นไปแล้ว 4 ครั้ง ในภูมิภาคต่างๆ ได้แก่ ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ ภาคใต้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแก่น และภาคตะวันออกที่จังหวัดชลบุรี โดยการเปิดเวทีครั้งนี้เป็นรอบสุดท้ายก่อนจะนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จากทุกพื้นที่มาสรุป และจัดทำเป็นแผนที่สมบูรณ์เพื่อนำเสนอกระทรวงพลังงานเห็นชอบต่อไป

การเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เป็นแนวทางที่กระทรวงพลังงานดำเนินการเพื่อเปิดกว้างในการร่วมกันทำแผน AEDP 2018 เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของกระทรวงพลังงาน และแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ.2561-2580 (PDP 2018) ที่มุ่งกำหนดแผนการใช้พลังงานทดแทนในสัดส่วนร้อยละ 30 ของการใช้พลังงานทั้งหมดในปี 2580

สำหรับโครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่สำคัญภายใต้แผน AEDP 2018 นี้ ได้แก่ โครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ หรือโซลาร์ (On grid) 10,000 เมกะวัตต์ โครงการโซลาร์แบบทุ่นลอยร่วมกับพลังงานน้ำของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 2,725 เมกะวัตต์ โครงการเปิดรับซื้อไฟฟ้า ชีวมวล ลม ก๊าซชีวภาพ รวม 5,407 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าชีวมวลประชารัฐ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 120 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าจากขยะชุมชน 400 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม 44 เมกะวัตต์ เป็นต้น

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537