ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จ.มหาสารคาม) ต้อนรับสำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งได้จัดกิจกรรมอบรมความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พร้อมจัดทำแผนพลังงานที่มีความเหมาะสมกับโรงเรียน (โรงเรียนพลังชุมชน)
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จ.มหาสารคาม) ต้อนรับสำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งได้จัดกิจกรรมอบรมความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พร้อมจัดทำแผนพลังงานที่มีความเหมาะสมกับโรงเรียน (โรงเรียนพลังชุมชน) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูและนักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของพลังงานมากยิ่งขึ้น และลงมือปฏิบัติจริง เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการนำพลังงานทดแทนไปใช้อย่างเหมาะสม โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ทั้งหมด 4 โรงเรียน ดังนี้
1.วันที่ 27 มิถุนายน 2562
โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ และโรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม
จำนวนรวมทั้งสิ้น 68 คน
2.วันที่ 28 มิถุนายน 2562
โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม และ
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
จำนวนรวมทั้งสิ้น 68 คน เมื่อวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2562

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537