สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคามจัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านพลังงานร่วมกับเยาวชน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม)
share facebook
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคามจัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านพลังงานร่วมกับเยาวชน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม)โดยมีนายสุรเดช เหลาพันนา พลังงานจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานด้านพลังงาน และฝึกอบรมเพื่อจัดทำแผนพลังงานที่มีความเหมาะสมกับโรงเรียน ภายใต้แผนดำเนินงานโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ 2562 ประเภทโรงเรียนต้นแบบพลังงานชุมชน ร่วมกับโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม โดยกิจกรรมในวันนี้เป็นการศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงาน และกิจกรรมร่างแผนพลังงานที่มีความเหมาะสมกับโรงเรียน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนชมรมรักษ์พลังงาน โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส รวมจำนวน 50 คน วันที่ 14 มิถุนายน 2562

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537