ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ได้ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ (Field Day) ประจำปี 2562
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ได้ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ (Field Day) ประจำปี 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หลัก และเครือข่าย บ้านโสกรัง หมู่ 6 ตำบลหนองกุง อำเภอชื่นชม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ โดยวัตถุประสงค์ของงานเพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม้ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มี เหมาะสมกับพื้นที่ และศูนย์เครือข่ายที่มีอยู่ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537