ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรียนเชิญให้เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรียนเชิญให้เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร โดยมีนายณัฐวุฒิ ใจบุญ และนายธนโชค บำรุงหมู่ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ วัตถุประสงค์ในการจัดอบรบเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมการทราบถึง อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ และได้ฝึกปฏิบัติการต่อระบบแผงโซล่าเซลล์กับระบบสูบน้ำเพือนำไปประยุกต์ใช้ได้ในการเกษตร โดยมีผุ้เข้าร่วมในการจัดอบรมทั้งสิ้น 47 คน เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537