การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ ASEAN SHINE Networking and Coordination Conference
share facebook
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) โดย ดร.ศุภชัย สำเภา ผู้อำนวยนวนการกลุ่มมาตรฐานการอนุรักษ์พลังงาน เป็นผู้แทนฝ่ายไทยในนามเจ้าภาพกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศในภูมิภาคอาเซียน (Association of SouthEast Asian Nations) และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนในการประชุมเครือข่ายความร่วมมือ ASEAN SHINE Networking and Coordination Conference และ Mr.Christopher G. Zamora : Acting Executive Director จาก ศูนย์พลังงานอาเซียน (ASEAN Centre for Energy : ACE) เป็นผู้กล่าวเริ่มดำเนินการประชุมโดยก่อนการเริ่มประชุมได้มีพิธีการลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง ASEAN Center for Energy :ACE กับ The International Copper Association (ICA) เพื่อร่วมผลักดัน พัฒนา รวมถึงสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อส่งเสริมงานด้านประสิทธิภาพพลังงานในระดับภูมิภาค ซึ่งจะเริ่มด้วยผลิตภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์ด้านแสงส่องสว่าง มอเตอร์ และหม้อแปลง เป็นต้น โครงการ ASEAN SHINE (ASEAN Standards Harmonization Initiative for Energy Efficiency) นับเป็นโครงการระดับภูมิภาคอาเซียนเพื่อพัฒนาและกำหนดมาตรฐานด้านประสิทธิภาพทางพลังงานให้เป็นหนึ่งเดียว เป็นกรอบยุทธศาสตร์ที่มีลักษณะเป็นองค์รวม โดยริเริ่มขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมของภูมิภาคอาเซียน เป็นการสร้างมาตรฐานระดับสูง ส่งเสริมประสิทธิภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้าแก่ภูมิภาค ในวันที่ 25 เมษายน 2562

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537