การสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
share facebook
นายวันชัย บรรลือสินธุ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมกล่าวต้อนรับท่าน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม และทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายพงพัฒน์ มั่งคั่ง อดีตผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน ของ พพ. มาเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ พอเพียง พอดี มีความสุขได้ อีกด้วย ณ ห้องประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน์ อาคาร 7 ชั้น 11 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537