สัมมนา เรื่อง “นโยบาย และถ่ายทอดองค์ความรู้ ระบบบริหารและติดตามข้อมูลพลังงาน เพื่อประโยชน์ในการจัดทำฐานข้อมูลพลังงานและรายงานผลการใช้พลังงานของประเทศ”
share facebook
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จัดสัมมนา เรื่อง "นโยบาย และถ่ายทอดองค์ความรู้ ระบบบริหารและติดตามข้อมูลพลังงาน เพื่อประโยชน์ในการจัดทำฐานข้อมูลพลังงานและรายงานผลการใช้พลังงานของประเทศ” ภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริหารและติดตามข้อมูลพลังงานตามแผน EEP และ AEDP โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจำนวน 150 หน่วยงานที่ได้เข้าร่วมโครงการ พร้อมได้รับการติดตั้งระบบบริหารและติดตามข้อมูลพลังงานเพื่อการศึกษาพัฒนาระบบบริหารและติดตามข้อมูลพลังงาน ตามแผน EEP และ AEDP เพื่อบริหารจัดการข้อมูลพลังงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง และเป็นเครื่องมือพิจารณาตัดสินใจการดำเนินงานต่างๆ สามารถนำข้อมูลไปพิสูจน์ผลประหยัดพลังงานสำหรับด้านอนุรักษ์พลังงาน ผลผลิตพลังงาน สำหรับด้านพลังงานทดแทน รวมทั้งรองรับการจัดทำดัชนีการใช้พลังงาน Specific Energy Consumption (SEC) และค่า (Energy Intensity : El) ของภาคอุตสาหกรรม, อาคารธุรกิจ และอาคารของรัฐ โดยใช้ เทคโนโลยี ระบบบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy Management System) จะช่วยให้ ภาครัฐ และภาคเอกชนทราบถึงสถานภาพการใช้พลังงาน การแจ้งเตือนระดับการใช้พลังงาน แนวทางการลดความต้องการไฟฟ้าสูงสุด ผลการอนุรักษ์พลังงานและผลการผลิตพลังงาน เป็นต้น ผ่านทาง ระบบแสดงผลในรูปแบบต่างๆ เพื่อช่วยให้ภาครัฐและภาคเอกชนตระหนักถึงปัญหาการใช้พลังงานอย่าง ที่ไม่มีประสิทธิภาพ ณ ร.ร.ปริ้นซ์พาเลซ กทม. วันที่ 11 มี.ค.61

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537