การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การวางระบบประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ
share facebook
       นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การวางระบบประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ โดยในงานดังกล่าวท่านอธิบดีได้เน้นย้ำให้ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของหน่วยงาน มีความรับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล และให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส จากนั้น ท่านอธิบดีได้นำผู้เข้าร่วมสัมมนาร่วมกันแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริต เพื่อแสดงพลังที่จะร่วมกันต่อต้านและป้องกันมิให้การทุจริตเกิดขึ้นในองค์กร รวมทั้งเพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตต่อไป ทั้งนี้ โดยมีนายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดี พพ. และนางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดี พพ. พร้อมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่รวม 60 คนร่วมสัมมนาดังกล่าว เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน์ ชั้น 11 อาคาร 7 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537