ศึกษาดูงานโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ
share facebook
นายวันชัย บรรลือสินธุ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานนำคณะ เจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ ไปดูงานในพื้นที่ 5 โครงการ เพื่อให้การพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ พพ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร สอดคล้องกับแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ตลอดจนรับทราบภารกิจ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของ พพ. รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฎิบัติงานตามภารกิจของ พพ. อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณากลั่นกรองงบประมาณ และการประเมินผลการดำเนินงานของ พพ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กผ. ได้เรียนเชิญคณะเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ สำนักจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 3 จำนวน 7 คน ไปศึกษาดูงานในพื้นที่ 5 โครงการ ประกอบด้วย โครงการโรงไฟฟ้า 4 แห่ง ได้แก่ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะงา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงการไฟฟ้าระดับหมู่บ้าน โครงการแกงหอมม้ง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 1 แห่ง โครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บ้านห้วยหมีสวัสดิ์ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนในระหว่าง วันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537