มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร
share facebook
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ "โครงการให้คำปรึกษาเชิงปฏิบัติการเพื่ออนุรักษ์พลังงานความร้อน (Heat Facilitator) ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๗๙”และ "โครงการให้คำปรึกษาเชิงปฏิบัติการเพื่ออนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า (Electric Facilitator) ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๗๙” จำนวน 138 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงงานและอาคารควบคุม มีการปรับปรุง และการใช้งานในระบบความร้อนและระบบไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดผลประหยัดพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมตามแผนอนุรักษ์พลังงาน ๒. ถ่ายทอดองค์ความรู้และผลสำเร็จของวิธีการอนุรักษ์พลังงานความร้อนและพลังงานไฟฟ้าผ่านการปฏิบัติจริง ด้วยการตรวจวัด พิสูจน์ผลประหยัดให้กับบุคลากรของโรงงานและอาคารควบคุมให้สามารถดำเนินการอนุรักษ์พลังงานความร้อนและพลังงานไฟฟ้าได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องเป็นระบบและยั่งยืน รวมทั้งสามารถกระจายองค์ความรู้เพื่อขยายผลไปยังหน่วยงานอื่นต่อไป ๓. ให้คำปรึกษาและแนะนำหลักการในการบำรุงรักษา ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อบกพร่องของอุปกรณ์ เพื่อสรุปหาแนวทางปรับปรุง ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ตามเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับโรงงานและอาคารควบคุม ในวันที่ 16 ม.ค. 62 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537