สัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาและร่างคู่มือแนวทางปฏิบัติการรื้อถอน แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งในการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย
share facebook
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานปิด สัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาและร่างคู่มือแนวทางปฏิบัติการรื้อถอน แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งในการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย โครงการศึกษาศักยภาพเชิงพื้นที่ในการบริหารจัดการกากขยะแผงเซลล์แสงอาทิตย์ของประเทศไทย วันที่ 11 มกราคม 2562ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ โดย นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ กล่าวว่า ที่มาที่ไปของโครงการฯนั้น เกิดจากการที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) มีมติมอบหมายให้กระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติไปร่วมกันพิจารณาแนวทางการกำจัดกากขยะที่เกิดจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งทางกระทรวงพลังงาน โดย พพ. ได้ให้ความสำคัญ และดำเนินงานโครงการในลักษณะการบูรณการกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบของคณะทำงาน ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการเฟสที่ 2 ที่ พพ. ได้ดำเนินการต่อจากเฟสแรก ที่ได้มีการจัดทำร่างนโยบายและคู่มือแนวทางป้องกันผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและวิธีกำจัดกากขยะที่เกิดจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับประเทศไทยไปแล้วนั้น นอกจากนี้โครงการฯ ยังมีการจัดทำฐานข้อมูลและโปรแกรมแผนที่แสดงผลที่ตั้งโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ที่ตั้งของผู้รับกำจัดขยะอิเล็กทรอนิคส์ และศักยภาพเชิงพื้นที่ในการบริหารจัดการกากขยะแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อผู้สนใจสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537