พพ. ร่วมกันแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริต
share facebook
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานปิดการสัมมนา หัวข้อ Smart Communication : Smart Relation 4.0 การสื่อสารสำหรับผู้บริหารยุค 4.0 โดยได้เน้นย้ำให้ผู้บริหาร และข้าราชการที่เข้าร่วมสัมมนาตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของหน่วยงาน โดยยึดหลักความรับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมนำผู้บริหารและข้าราชการร่วมกันแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตเพื่อมิให้การทุจริตเกิดขึ้นในองค์กร รวมทั้งเพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตต่อไป ณ โรงแรมบาลิออส รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537