สัมมนาแถลงผลการดำเนินโครงการจัดทำโปรแกรมเพื่อประเมินประสิทธิภาพเครื่องจักรอุปกรณ์ พพ.
share facebook
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้จัด การสัมมนาแถลงผลการดำเนินโครงการจัดทำโปรแกรมเพื่อประเมินประสิทธิภาพเครื่องจักรอุปกรณ์ พพ. ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่โดยตรงในการกำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จึงได้จัดทำโครงการ "จัดทำโปรแกรมเพื่อประเมินประสิทธิภาพเครื่องจักร/อุปกรณ์ที่มีนัยสำคัญ” เพื่อให้การประเมินประสิทธิภาพเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีนัยสำคัญของโรงงานควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานที่สอดคล้องและเหมาะกับสภาพการทำงานจริงของโรงงาน พร้อมทั้งจัดทำโปรแกรมการประเมินประสิทธิภาพเครื่องจักร/อุปกรณ์มีนัยสำคัญ โดยในปีงบประมาณ 2561 นี้ได้เริ่มจัดทำและทดลองใช้งานโปรแกรมกับโรงงานอุตสาหกรรมประเภทอาหารจำนวนทั้งสิ้น 46 โรงงานเพื่อนำผลที่ได้จากการทดลองใช้มาทำการปรับปรุงโปรแกรมให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก ถูกต้องตามมาตรฐาน ก่อนที่จะนำไปเผยแพร่และเชิญชวนโรงงานควบคุมนำโปรแกรมที่ได้พัฒนาขึ้นนี้ไปใช้สำหรับประเมินประสิทธิภาพเครื่องจักร/อุปกรณ์ที่มีนัยสำคัญในโรงงานควบคุมอย่างแพร่หลายต่อไปซึ่งจะส่งผลให้การประเมินประสิทธิภาพเครื่องจักร/อุปกรณ์ที่มีนัยสำคัญในโรงงานควบคุมเป็นไปอย่างมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและสามารถนำไปสู่การจัดทำมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสมนำไปสู่สัมฤทธิ์ผลของของแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี ในที่สุด ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ในวันที่ 20 ธ.ค. 2561

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537