ดำเนินงานโครงการจัดการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน "Energy 4.0 พลังงานฐานนวัติกรรม"
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) ดำเนินงานโครงการจัดการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน "Energy 4.0 พลังงานฐานนวัติกรรม" ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีว่าที่ร้อยตรีณฐพล นพณัฐธนากุล ปลัดอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงาน นายสุนันต์ บัวเนี่ยว หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) กล่าวรายงาน ในการนี้นายสำราญ ปทุมานนท์ ผู้อำนวยการสำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี ให้เกียรติเข้าร่วมงานฯ และมอบเกียรติบัติให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ร่วมจัดนิทรรศการฯ จำนวน 24 แห่ง การจัดงานฯ ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงานจากภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วม จำนวน 596 คน วันที่ 21 ธันวาคม 2561

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537