สัมมนาแถลงผลการดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานจักรยานยนต์ไฟฟ้า
share facebook
นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กล่าวเปิด สัมมนาแถลงผลการดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานจักรยานยนต์ไฟฟ้า โดยกล่าวถึงผลการดำเนินงานดังนี้ พพ.ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดำเนินการศึกษาการกำหนดมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงาน และวิธีการทดสอบที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ครอบคลุมกลุ่มจักรยานยนต์ไฟฟ้าขนาดต่างๆ ที่มีจำหน่ายในประเทศ โดยเมื่อมีการจัดทำมาตรฐานแล้วเสร็จ ก็จะได้มีการส่งเสริมการใช้ด้วยวิธีการต่างๆ ที่มีความเหมาะสม อาทิ การติดฉลากประหยัดพลังงาน การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน การสนับสนุนด้านการเงิน เป็นต้น โดยการสัมมนาแถลงผลการดำเนินงานในวันนี้ ทุกท่านจะได้ทราบถึงรายละเอียดผลการศึกษาและผลลัพธ์ต่างๆที่ได้จากโครงการ ซึ่งทางคณะผู้ดำเนินโครงการหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านในการร่วมกันพิจารณาและให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อโครงการ และทำให้ผลการศึกษามีความครบถ้วนสมบูรณ์และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปเพื่อนำไปขยายผลพิจารณาแนวทางการส่งเสริมจักรยานยนต์ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพทำให้ผู้บริโภคสามารถเลือกใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่มีมาตรฐาน และประหยัดพลังงาน ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้กับประเทศได้ต่อไป ในวันที่ 18 ธันวาคม 2561

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537