อพพ. เปิดงานประชุมสัมมนาแสดงผลการดำเนินงานโครงการกำกับและส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายสำหรับอาคารควบคุมภาครัฐด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
share facebook
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาแสดงผลการดำเนินโครงการกำกับและส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายสำหรับอาคารควบคุมภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานของภาครัฐที่มีการจัดทำระบบจัดการพลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐดีเด่น

"อาคารที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในวันนี้ นับเป็นกิจกรรมที่ดีในการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เพื่อให้หน่วยงานของภาครัฐได้เห็นคุณค่าและสร้างกำลังใจในการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อไป ทำให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแบบอย่างที่ดี” อพพ. กล่าว

สำหรับการจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน เป็นการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายตาม พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งปี 2561 พพ. มีแนวทางในการดำเนินการกำกับดูแลให้มีระบบการจัดการพลังงานเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดอย่างเข้มข้น โดยนำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาปรับใช้ในการจัดการพลังงาน เพื่อให้มีการติดตามส่งเสริมและยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการและการใช้พลังงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ณ ห้องจูปิเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537