พพ.เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APEC EGNRET/EGEE&C Joint Meeting, EGEE&C 52, EGNRET 51
share facebook
พพ. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APEC EGNRET/EGEE&C Joint Meeting, EGEE&C 52, EGNRET 51,และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ จังหวัดเชียงใหม่
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม EGNRET/EGEE&C Joint Meeting การประชุม APEC Expert Group on Energy Efficiency and Conservation (EGEE&C) ครั้งที่ 52 การประชุม APEC Expert Group on New and Renewable Energy Technologies (EGNRET) ครั้งที่ 51 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาเซียน, การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดหาพลังงานไฟฟ้าสำหรับพื้นที่ห่างไกลในกลุ่มเศรษฐกิจเอเปก การประชุมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในตู้เย็นและตู้แช่ในกลุ่มเศรษฐกิจเอเปก แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางการปฏิบัติที่ดี ระหว่างวันที่ 10-14 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน เชียงใหม่ โดยมี รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมฯ และผู้ตรวจราชการ กระทรวงพลังงาน นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ร่วมให้เกียรติกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "ทิศทางและการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานของโลก” การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานหมุนเวียนและกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านประสิทธิภาพพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน จากกลุ่มเศรษฐกิจเอเปก (APEC) เช่น จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน ไทย สหรัฐอเมริกา เวียดนาม เป็นต้น รวมทั้ง องค์การระหว่างประเทศ/ภาคเอกชน เช่น ศูนย์วิจัยพลังงานเอเชีย-แปซิฟิก (APERC) ทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ(IRENA) คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมของเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ (UNESCAP) บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (BCPG) ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และผลการศึกษาของทั้งสองกลุ่ม รวมทั้ง การหารือแนวทางการแลกเปลี่ยนความร่วมมือในอนาคตของทั้งสองกลุ่ม หัวข้อหลักในการประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย
- ทางเลือกการจัดหาพลังงานไฟฟ้านอกเขตสายส่งสำหรับพื้นที่ห่างไกลในกลุ่มเศรษฐกิจเอเปก (APEC Economies)
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการจัดหาพลังงานไฟฟ้าแบบไมโครกริดในพื้นที่ห่างไกล
- การประยุกต์ใช้ไมโครกริดในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่นอกเขตสายส่ง
- การจัดหาพลังงานไฟฟ้าโดยใช้พลังงานหมุนเวียนในพื้นที่เกาะในฮาวาย
- การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในตู้เย็นตามเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่ำ/สูง ภายใต้ พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์การปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานในตู้เย็นและตู้แช่ ในไต้หวัน เวียดนาม
- บล็อกเชนและการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าแบบเพียร์ทูเพียร์ จุดเปลี่ยนด้านพลังงาน (Energy Transition) ในเอเชียและแปซิฟิก
- การเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานของโลก (Global Energy Transformation) เป็นต้น
นอกไปจากนี้ ยังได้มีการศึกษาดูงาน "ต้นแบบไมโครกริดชุมชน ผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ พร้อมระบบกักเก็บพลังงานประสิทธิภาพสูง” บ้านผาด่าน อ.แม่ทา จ.ลำพูน เป็นโครงการจัดหาพลังงานไฟฟ้าให้กับหมู่บ้าน 3 หมู่บ้าน โดยที่บ้านผาด่าน มีจำนวน 184 ครัวเรือน ประชากร 542 คน เป็นหนึ่งใน 3 หมู่บ้านที่มีการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิต 102 kW ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System) โดยใช้แบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออน ขนาด 307.2 kWh และแบบ Flow Battery ขนาด 100 kWh และเสริมความมั่นคงของการจ่ายกระแสไฟฟ้าโดยการติดตั้งเครื่องปั่นไฟฟ้าสำรองดีเซล (Standby Diesel Generator) ขนาด 50 kVA โดยมีการบริหารจัดการในการควบคุมปริมาณการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่อครัวเรือน
การประชุมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือในการจัดการประชุมจาก adiCET (มรภ. เชียงใหม่) พลังงานจังหวัดลำพูน และศูนย์บริการวิชาการที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ (สำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงาน พพ.)
 
DEDE Hosted the APEC EGNRET/EGEE&C Joint Meeting, EGEE&C 52, EGNRET 51, and Associated Workshops at Chiang Mai, Thailand Department of Alternative Energy Development and Efficiency (DEDE) Ministry of Energy hold the EGNRET/EGEE&C Joint Meeting, APEC Expert Group on Energy Efficiency and Conservation (EGEE&C 52nd), APEC Expert Group on New and Renewable Energy Technologies (EGNRET 51st) and Associated Workshops, such as Workshop on Energy Efficiency Prosperity in ASEAN, Workshop on Off-Grid Electrification Option for Remote Regions in APEC, Workshop on Refrigerator/Freezer Energy Efficiency Improvement in APEC Region : Review of Experience and Best Practices from September 10 to 14, 2018 at Le Meridian Chiang Mai Hotel, Chiang Mai, Thailand. In this event, MS. Nuanchan Techasermsukkul, Deputy Director General of the Alternative Energy Development and Efficiency, gave her honor to be the president for opening ceremony. Furthermore, Mr. Prasert Sinsukprasert, Inspector General, Ministry of Energy, also gave his honor to deliver the special speech on the topic "Global Energy Transition”.
 
This meeting, participants were renewable energy and energy efficiency & conservation experts from APEC Economies; for instance, China, Hong Kong, Indonesia, Japan, Korea, Malaysia, the Philippines, Chinese Taipei, Thailand, the United States of America, Vietnam and so forth as well as the International Organizations and Private Sector, such as APERC, IRENA, UNESCAP and BCPG in order to share their experiences and strengthen the cooperate in the future for both parties.
In addition, the main topic on this meeting consisted:
- Off-Grid Electrification Options for Remote Regions in APEC Economies
- PEA Micro-grid for Remote Area Electrification
- Application of Modern Micro-grids for Off-Grid Electrification
- Renewable Energy of Island Grids in Hawaii: Applications for Remote Off-Grid Regions
- Energy Efficiency Refrigerator (MEPs/HEPs) Under Energy Conservation Promotion Act in Thailand
- Experience Sharing of Chinese Taipei on Refrigerator/Freezer Energy Efficiency Improvement
- Experience Sharing of Vietnam on Refrigerator/Freezer Energy Efficiency Improvement
- Block Chain and Power Trading as P2P Energy Trading
- Energy Transition in Asia and the Pacific
- Global Energy Transformation
Also, the participants went to Baan Pha Dan, Mae Ta, Lamphun province for visiting the Smart Micro-Grid for Rural Electrification Project which supplying the electricity for three villages. The project was funded by ENCON Fund and implemented by Renewable Energy for Sustainability Association (RESA). Baan Pha Dan, is one of these three villages with 184 households and 542 population, with installed capacity of Solar PV at 102 KW equipped with Energy Storage System (ESS) of Lithium-Ion Battery at 307.2 kWh and 100 kWh Flow Battery and secure the electricity supply by installing another 50 kVA Standby Diesel Generator. The project is managed by controlling the usage of electric appliances of each household.
 
The meeting was cooperated with adiCET (Chiang Mai Rajabhat University), Provincial Energy Office of Lamphun and 7th - Chiang Mai Energy Information Dissemination Regional Center (Bureau of Technology Transfer and Dissemination, DEDE)

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537