นิทรรศการและถ่ายทอดความรู้ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ประจำปี 2561
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดนิทรรศการและถ่ายทอดความรู้ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ประจำปี 2561 ณ ศูนยเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านโสกรัง ต.หนองกุง อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537