โครงการฝึกอบรมการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลฯ ประจำปี 2561
share facebook
นายสุนันต์ บัวเนี่ยว หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลฯ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกอบต. พนังาน อบต. และประชาชนทั่วไป รวม 40 คน ซึ่งหลังจากได้มีการเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสม หลักสูตร "การสาธิตผลิต และใช้งานเตาเผาขยะลดมลพิษ ขนาดครัวเรือน” ปีงบประมาณ 2561 ของ ศบ.10 (จ.พิษณุโลก) ทาง อบต.ทุ่งใหญ่จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย และให้ความรู้ในการผลิตเตาเผาขยะแก่ราษฎรในชุมนสามารถผลิตและใช้งานในครัวเรือนของตนเองได้

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537