มหกรรมพลังงานทดแทนเพื่อชุมชนภาคใต้
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) เข้าร่วมกิจกรรมและสัมมนา
งาน "มหกรรมพลังงานทดแทนเพื่อชุมชนภาคใต้" ภายใต้โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ห้องบอลรูม โรงแรมนานาบุรี อ.เมือง จ.ชุมพร
ในการนี้ มีนายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หศบ.9 เป็นประธานเปิดการอบรม ,นางสาวบุษรินทร์ สุวรรณศรี ผอ.ฝ่ายประชาสัมพันธ์ พพ.กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ,นายทองรัตน์ วรรณนุช พลังงานจังหวัดชุมพร กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และ นายสำราญ ปทุมานนท์ ผู้อำนวยการสำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี เข้าสังเกตุการณ์ด้วย
กิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับข้อมูลทั้งนโยบายของกระทรวงพลังงาน การส่งเสริมด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สร้างความรู้ความเข้าใจถึงเทคโนโลยีพลังงานทดแทนระดับชุมชน ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับอาชีพ วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม วันที่ 8 พฤษภาคม 2561

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537