ผลการดำเนินงานด้านอนุรักษ์พลังงาน (Performance on Energy Efficiency Policy)
share facebook
 
ผลการดำเนินงานด้านอนุรักษ์พลังงาน*
  • ผลการดำเนินงานด้านอนุรักษ์พลังงาน ไตรมาสที่ 3/2562 (Excel , PDF)
 
 
 
* เป็นการรายงานผลการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ในการส่งเสริมผลการดำเนินงานตามมาตรการด้านอนุรักษ์พลังงานเชิงภาพรวมของประเทศ โดยกำหนดเป้าหมาย
ในการลดปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมดต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Energy Intensity, EI) ร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับปี 2553 ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558 – 2579 หรือ แผน EEP
ในการนี้ พพ. มีการรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานเป็นรายไตรมาส ซึ่งสอดคล้องกับกรอบระยะเวลาในการรายงานข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product, GDP)
ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537