อบรม การถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตร "การถ่ายทอด เผยแพร่ การผลิตและการใช้งานเตาแก๊สชีวมวลชุมชน" จำนวน 2 รุ่น
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) จัดฝึกอบรม การถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตร "การถ่ายทอด เผยแพร่ การผลิตและการใช้งานเตาแก๊สชีวมวลชุมชน" จำนวน 2 รุ่นๆละ 30 ท่าน.
โดยรุ่นที่ 1 จัดฝึกอบรม วันที่ 14,15,16 มีนาคม 2561 และรุ่นที่ 2 จัดฝึกอบรม วันที่ 21,22,23 มีนาคม 2561โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทน(เตาแก๊สชีวมวลชุมชน)ที่ตอบสนองความต้องการและเหมาะสมกับหน่วยงาน เช่น องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ชุมชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป
2.เพื่อให้หน่วยงานฯที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมฯได้รับความรู้ เทคนิค และวิธีการผลิตเตาแก๊สชีวมวลชุมชน ตามศักยภาพและความต้องการของท้องถิ่น..
**ในการจัดฝึกอบรมฯในครั้งนี้ มีผู้สนใจจากหน่วยงานต่างๆและกลุ่มเป้าหมายที่สนใจ เข้ารับการฝึกอบรมฯ ทั้ง 2 รุ่น มีจำนวนทั้งสิ้น 60 ท่าน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537