การถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน "ล้างแอร์ด้วยตนเอง"
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) จัดฝึกอบรม การถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน "ล้างแอร์ด้วยตนเอง" ระหว่างวันที่ 27-28 ก.พ.61 และ วันที่ 1-2 มี.ค.61 ทั้งหมด 4 รุ่นๆละ 30 ท่าน มีผู้สนใจ จาก หน่วยงานภาครัฐฯ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,ผู้บริหารสถานศึกษา และ ประชาชนผู้สนใจทั่วไปในพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้ารับการฝึกอบรม ทั้งสิ้นจำนวน 120 ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมฯดังนี้
1.เพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านการประหยัดพลังงานในบ้านที่อยู่อาศัยและสำนักงาน
2.เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดี กระตุ้นให้ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมในการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
3.เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ และสร้างทักษะความเชื่อมั่นในการล้างเครื่องปรับอากาศด้วยตนเอง
ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช)
นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หศบ.9 (จ.นครศรีฯ) กล่าวเปิดการฝึกอบรมฯ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537