พพ. จัดฝึกอบรม หลักสูตรเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ " ข้าราชการไทยไม่โกง "
share facebook
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างเกรียรติภูมิข้าราชการ : ข้าราชการไทยไม่โกง เพื่อให้ข้าราชการไทยได้รับความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เสริมสร้างแนวคิด ทัศนคติ และค่านิยม ที่ถูกต้องในการมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยมี นายวันชัย บรรลือสินธุ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้ นายวันชัย บรรลือสินธุ์ รองอธิบดีกล่าวว่า การอบรมมีส่วนสนับสนุน หรือมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายรัฐบาลด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ และแนวทางการขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนเพื่อให้หน่วยงานในภาครัฐ มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต รวมทั้งสามารถยับยั้งการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งในการอบรมจะส่งเสริมให้ข้าราชการของ พพ. ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เสริมสร้างแนวคิด ทัศนคติ ค่านิยม ที่ถูกต้อง ในการมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ต่อไป ณ ห้องประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน์ ชั้น 11 อาคาร 7 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537