การสัมมนา เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานกำกับดูแล และส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย ที่ได้มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535
share facebook
นายโกมล บัวเกตุ ผู้อำนวยการสำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนา เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานกำกับดูแล และส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย ที่ได้มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550) ที่กำหนดให้มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน และการดำเนินการจัดการพลังงาน ซึ่งปัจจุบันมีอาคารควบคุมเอกชน จำนวน 2,150 แห่ง

ผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน มีอาคารควบคุมได้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานจำนวน 1,463 แห่ง และจัดส่งรายงานการจัดการพลังงานให้ พพ. จำนวน 1,689 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 79 ของอาคารควบคุมเอกชน มีผลการประหยัดพลังงานเกิดขึ้นประมาณ 15.25 ktoe/ปี ซึ่งประสบความสำเร็จตามเป้า และในรอบการจัดการพลังงานประจำปี 2560 นี้ ทาง พพ.ได้กำหนดให้โรงงาน/อาคารควบคุม ที่มีการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าไว้ใช้งานขนาดตั้งแต่ 1,175 kVA ขึ้นไป หรือมีการใช้พลังงานรวมตั้งแต่ 20 ล้านเมกะจูลต่อปี ต้องเริ่มเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน เพื่อให้กิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีความรู้ความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน อันจะส่งผลให้การดำเนินงานมรประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จัดขึ้น ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537