ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
การประชุมแถลงผลการดำเนินงาน “โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงรุกด้านการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่ง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558-2579”
share facebook
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดการประชุมแถลงผลการดำเนินงาน "โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงรุกด้านการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่ง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558-2579” ณ ห้องวิเตอร์เกท บอลลูม C ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ
มาตรการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง ถือเป็นหนึ่งในมาตรการที่สำคัญ ภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558-2579 (EEP 2015) ซึ่ง พพ .ให้ความสำคัญต่อการกำหนดแผนการดำเนินงานในภาคขนส่งที่มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม โดยได้กำหนดแผนปฏิบัติการเชิงรุกใน 3 กลุ่ม มาตรการ ได้แก่ 1.มาตรการทางการเงิน
2.มาตรการการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง 3.มาตรการโครงสร้างพื้นฐาน เช่น รถไฟรางคู่ การขนส่งน้ำมันทางท่อ เป็นต้น ซึ่งจากการดำเนินการที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก รวมถึงภาคเอกชนเป็นอย่างดี
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดี พพ. กล่าวว่า "เรื่องการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง นับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ครอบคลุมปริมาณถึง 58 % เทียบเท่ากับ 32,213 ktoe สำหรับการนำเสนอการจัดทำแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานครั้งนี้ หวังว่าจะได้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากผู้เข้าร่วมการประชุม เพื่อปรับปรุงแผนฯ และใช้เสนอเป็น กรอบในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่งของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย พพ. จะมีการดำเนินการปรับแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่ง ให้มีความสอดคล้องกับแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558-2579 (EEP 2015) ที่กำลังมีการปรับปรุงเพื่อให้มีความทันสมัยและครอบคลุมในทุกโหมดของการขนส่ง โดยเพิ่มแผนการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่งทางน้ำและทางอากาศ และการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่งให้มีความสมดุลมากยิ่งขึ้น” อธิบดี พพ. กล่าว เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537