พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน สำหรับสถาบันอุดมการศึกษา
share facebook

นายยงยุทธ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน สำหรับสถาบันอุดมการศึกษาทั้ง 7 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และมหาวิทยาลัยธาตุพนม ณ ห้อง Training room 1 อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
นายยงยุทธ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดี พพ. กล่าวว่า "ในส่วนของ พพ. ได้มีภารกิจในการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามแผนแม่บท AEDP 2015 และ EEP 2015 ซึ่งแผนทั้งหมดตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ คือ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้านพลังงาน การที่จะบรรลุเป้าหมายได้นั้น พพ. จึงต้องมีมาตรการกับทุกภาคส่วน ทั้งการบังคับ เช่น มาตรการ BEC และการสนับสนุน เช่น เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ลดการใช้พลังงาน สำหรับการสอดแทรกหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานในการเรียนการสอนนั้น นับเป็นวิธีการเผยแพร่ที่ยั่งยืน”นายยงยุทธ รองอธิบดี พพ. กล่าว
สำหรับตัวแทนสถาบันการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. เสถียร ธัญญศรีรัตน์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กล่าวว่า "ในนามสถาบันการศึกษาทั้ง 7 แห่ง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการผลิตบุคคลากรด้านพลังงาน การศึกษาจึงเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยให้การใช้ทรัพยากร โดยจะนำหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญอาคารและโรงงานอุตสาหกรรมไปใช้ในการเรียนการสอนตลอดจนการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่ามากที่สุด”รองศาสตราจารย์ ดร. เสถียร กล่าว เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537