ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
share facebook
สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดนครศรีธรรมราช นำเกษตรกรลูกค้ารายใหม่และทายาทเกษตรกร ปีบัญชี 2560 จำนวน 3 รุ่นๆละ 80 ท่าน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรพัฒนาแนวทางการพัฒนาอาชีพ โดยการนำความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ ๆ มาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้สอดคล้องกับสภาวะการแข่งขันในปัจจุบันและอนาคต โดยมีหศบ.9 และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ พร้อมตอบข้อซักถาม วันที่ 7,10 และ 14 พฤษจิกายน 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537