กิจกรรม'ชมรมอังคารกันเอง'
share facebook
ได้รับเกียรติจาก ที่ว่าการอำเภอทุ่งสง โดยนายอำเภอทุ่งสง
(ท่านทศพร จันทรประวัติ)ให้ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช)เป็นเจ้าภาพ
ในการจัดกิจกรรม'ชมรมอังคารกันเอง' มี หัวหน้าส่วนราชการอำเภอทุ่งสง/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/ผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน และผู้นำชุมชนทุกแห่ง/ปลัดอำเภอ /กำนันทุกตำบล และสมาชิกชมรมอังคารกันเอง ในอำเภอทุ่งสง ซึ่งกิจกรรมนี้เน้นการพบปะ พูดคุย สร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างไม่เป็นทางการ อันจะนำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและประชาชนโดยรวม
โดย..ที่ว่าการอำเภอทุ่งสงเป็นเจ้าของกิจกรรมนี้ และกำหนดจัดในวันอังคารของทุกเดือน แต่ละหน่วยงานหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ในการนี้มีหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารของอำเภอทุ่งสง เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 81 ท่าน เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537