การประชุมย่อยโครงการศึกษาศักยภาพการใช้และประยุกต์ใช้น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการของประเทศไทย (Focus Group) ครั้งที่ 3
share facebook
นายสุรีย์ จรูญศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นประธานเปิดการประชุมย่อย (Focus group) ครั้งที่ 3 โครงการศึกษาศักยภาพการใช้และประยุกต์ใช้น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการของประเทศไทย ในการประชุมเพื่อนำเสนอ ผลการสำรวจ วิเคาะห์ข้อมูล รวมทั้งเสนอแนวทาง แผนการส่งเสริมการใช้งานระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ และนำเสนอ ความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานในภาพรวม โครงการศึกษาศักยภาพการใช้และประยุกต์ใช้น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการของประเทศไทย รวมถึงการระดมความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะ ก่อนนำผลการศึกษาไปจัดทำแผนส่งเสริมวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ ณ ห้องประชุมบุญรอด-นิพัฒน์ อาคาร 7 ชั้น 11 พพ. เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537