การอบรม การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ หลักสูตร " สุขภาวะที่ดีในการทำงาน "
share facebook
นายนิรันต์ คงอุตส่าห์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ หลักสูตร " สุขภาวะที่ดีในการทำงาน "

การจัดฝึกอบรม หลักสูตร " สุขภาวะที่ดีในการทำงาน " ครั้งนี้ได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของหน่วยงาน อีกทั้งได้รับความรู้ในการดูแลตนเองและวิธีผ่อนคลายความเคลียดจากการทำงาน โดยสามารถให้ผู้เข้าอบรมนำแนวทางการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไปประยุกต์ใช้เพื่อก่อให้เกิดสุขภาวะที่ดีในการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล วิทยากรประจำรายการ " ปลดล็อคกับหมอเวช " ทางคลื่น FM 98.5 MHz มาบรรยายการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน์ อาคาร 7 ชั้น 11 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537