งานสัมมนา "Smart Boiler 4.0"
share facebook
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดงานสัมมนา "Smart Boiler 4.0" ขึ้น ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีนายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานในการเปิดงานร่วมกับนายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และผู้แทนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
การจัดงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางด้านสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับเมื่อยกระดับและพัฒนาหม้อน้ำเข้าสู่ Smart Boiler โดยจะมีการสนับสนุนทางด้านการเงินและด้านวิชาการจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ มหาวิทยาลัย และภาคเอกชน ซึ่งในงานสัมมนายังมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การส่งเสริมการยกระดับหม้อน้ำภายใต้ภารกิจของกรมโรงงาน, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน" โดยนายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดี พพ. ได้ร่วมบรรยายพิเศษในครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ ภายในงานฯ ยังมีบริการคลินิกที่ปรึกษาด้าน Boiler นิทรรศการจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมแสดงในงานอีกด้วย
ทั้งนี้ โหมด "Smart Boiler หรือ หม้อน้ำสมองกล" ที่ได้ดำเนินการผลักดันอยู่ในขณะนี้ มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนา ปรับปรุง ยกระดับ และส่งเสริมสนับสนุนงานด้าน Boiler ให้สอดคล้องกับแนวคิด Smart Boiler สู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยได้วางแผนการขับเคลื่อนครอบคลุม 3 มิติ ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านประสิทธิภาพพลังงาน ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้เกิดความปลอดภัย ลดความเสี่ยงแก่พนักงาน ลดต้นทุนการผลิต และเกิดการประหยัดพลังงานได้กว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537