ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ACE-USAID Workshop on Developing RE through Policy and Incentives
share facebook
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ เป็นผู้แทนกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้ให้เกียรติกล่าว Keynote Speech ในหัวข้อ "Thailand’s Alternative Energy Development Plan or AEDP 2015 and the Incentives to reach the targets” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ACE-USAID Workshop on Developing RE through Policy and Incentives ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2560 ณ คอร์ทยาร์ท โดย แมริออท กรุงเทพฯ นอกจากนี้ ยังมีผู้แทน พพ. เข้าร่วมการบรรยายในเรื่อง Solar PV Farm และ Feed-in Tariff ของเชื้อเพลิงชีวมวล การประชุมมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ มีผู้แทนจาก พพ. ผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียน ศูนย์พลังงานอาเซียน องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ รวมทั้งผู้แทนองค์กร และผู้ประกอบการผู้พัฒนาโครงการที่มีประสบการณ์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านนโยบายการสนับสนุนกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียน ซึ่งสอดรับกับแผนปฏิบัติการพลังงานอาเซียน พ.ศ. 2559-2568 (APAEC 2016-2025) ในการยกระดับการลงทุนในโครงการเชื่อมโยงสายส่งไฟฟ้าสำหรับพลังงานหมุนเวียน ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการ Clean Power Asia (CPA) ที่ศูนย์พลังงานอาเซียน (ASEAN Centre for Energy: ACE) กำลังดำเนินโครงการร่วมกับองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (United States Agency for International Development: USAID) สำหรับโครงการ Clean Power Asia (CPA) นั้น ได้รับความเห็นชอบ เมื่อคราวการประชุม SOME-US ครั้งที่ 7 วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ กรุงเนปยิดอ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มการลงทุนในด้านพลังงานหมุนเวียนผ่านการบูรณาการกับการคาดการณ์ด้านพลังงานหมุนเวียนในเชิงลึกมาสู่การวางแผน การพัฒนา และการจัดการพื้นที่สำหรับพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Zones) รวมทั้งการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการกำหนดนโยบายและมาตรการจูงใจในการส่งเสริมการลงทุนพลังงานหมุนเวียน และแผนงานในเชิงเทคนิคสำหรับการรวมเอาพลังงานหมุนเวียนมาสู่โครงข่ายไฟฟ้าและระดมทรัพยากรการลงทุน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537