งานสัมมนา "SMEs DEDE 4.0 ลงทุนอย่างไร ให้ประหยัดพลังงาน"
share facebook
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จัดงานสัมมนา"SMEs DEDE 4.0" ครั้งที่ 2 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 โดยมีนายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พพ. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาในหัวข้อเรื่อง"SMEs DEDE 4.0 ลงทุนอย่างไร ให้ประหยัดพลังงาน" รวมถึงประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายวัชรินทร์ บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภาคประชาชนและธุรกิจสำนักส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน พพ. และ นายยงยุทธ ชอบทำดี รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเสวนาฯ นอกจากนั้นยังมี Success Case จากผู้ประกอบการ SMEs ที่ประสบความสำเร็จจากการลงทุนปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงมีบูธนิทรรศการเครื่องจักร อุปกรณ์ประหยัดพลังงานจัดให้ความรู้ ให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมอีกด้วย
 
นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พพ. กล่าวว่า "ขณะนี้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มีมาตรการสนับสนุนด้านการเงิน เพื่อเร่งให้มีการตัดสินใจลงทุนเปลี่ยนอุปกรณ์และเกิดการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดย พพ. จะมีเงินสนับสนุนส่วนหนึ่ง 20-30% ให้โรงงานควบคุม อาคารควบคุมรวมถึง SMEs วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการภาคเกษตรกรรม นำไปลงทุนเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร วัสดุและอุปกรณ์ เช่น การติดตั้งวัสดุและอุปกรณ์ที่ช่วยให้เกิดการประหยัดพลังงาน, การซื้อเครื่องจักร วัสดุและอุปกรณ์ใหม่ทดแทนของเดิม ที่มีประสิทธิภาพต่ำ โดยกำหนดว่า จะต้องเป็นมาตรการที่มีระยะเวลาคืนทุน (Simple Payback Period) ไม่เกิน 7 ปี โดย พพ. ให้วงเงินสนับสนุนไม่เกิน 1.5 ล้านบาทต่อราย

การสัมมนา "SMEs-DEDE4.0” ในวันนี้จึงนับว่ามีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการธุรกิจที่จะได้รับทราบประโยชน์ต่างๆ หากมีการลงทุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และเข้าร่วมโครงการกับ พพ. ตลอดจนองค์ความรู้ในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ที่จะสามารถนำไปใช้กับหน่วยงาน หรือองค์กรของท่านได้อย่างเป็นรูปธรรม" เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537