ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
การอบรมให้ความรู้ เรื่อง แนวทางการตรวจสอบการออกแบบและก่อสร้างอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
share facebook
นายโกมล บัวเกตุ ผู้อำนวยการสำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิด การอบรมให้ความรู้ เรื่อง แนวทางการตรวจสอบการออกแบบและก่อสร้างอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร โดยมี นายประกอบ เอี่ยมสอาด วิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ (พพ.) ผศ.ดร.ชนิการต์ ยิ้มประยูร และ รศ.ดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ ที่ปรึกษา มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ แก่ผู้เข้าอบรมทั้งหมด ประกอบด้วยเจ้าพนักงานท้องถิ่นสังกัดองศ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ สังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง และเจ้าหน้าที่ สังกัดพลังงานจังหวัดเขตพื้นที่ภาคเหนือ จำนวนรวมทั้งสิ้น 100 คน ณโรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537