ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
กิจกรรม K M Khowledge Management) โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดความรู้
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช)
จัดกิจกรรม K M (Khowledge Management) โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้กับ บุคลากรของศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช)
เพื่อให้การพัฒนาความรู้ในการให้บริการแก่ผู้เข้าศึกษาดูงานในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเปิดโอกาสให้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างบรรยากาศการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน ให้เกิดสัมฤทธิ์ผลบรรลุเป้าหมายในองค์กร ณ ห้องประชุม ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ในวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น -16.30 น. มีบุคลากรของศูนย์ฯเข้าร่ว,กิจกรรมทั้งสิ้น 16 ท่าน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537