ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
การอบรม ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : วิชาครองตน
share facebook
นางสาวราตรี ไขศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : วิชาครองตน
นางสาวราตรี ไขศิลป์ กล่าวว่า การจัดอบรมส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลักสูตรการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : วิชาครองตน ซึ่งถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ดี กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติราชการให้เกิดผมสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของหน่วยงาน
โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วรินทร์ สุขเจริญ จากศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน ก.พ. มาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้
ทั้งนี้มีข้าราชการที่เข้ารับการอบรมใน พพ. ที่มีอายุราชการไม่เกิน 4 ปี และข้าราชการที่สนใจเข้ารับการอบรมในครั้งนี้จำนวนประมาน 53 คน ณ ห้องประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน์ อาคาร 7 ชั้น 11 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537