ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
สัมมนา "งานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับอาคารควบคุมเอกชน (ศูนย์การค้า)"

วันที่3 เม.ย. 2560 share facebook
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา "งานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับอาคารควบคุมเอกชน (ศูนย์การค้า)" ณโรงแรมรัชดาซิตี้
โดยมีนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการพลังงานและพลังงานทดแทน หอการค้าไทย กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์โครงการฯ ภายใต้ พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 โดยเฉพาะระบบการจัดการพลังงาน ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายพลังงานของประเทศ และรับฟังการบรรยายจากผู้แทน พพ. ชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ ทั้งในด้านกำกับ ดูแล ควบคุมปฏิบัติตามกฎหมาย และความรู้เทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงานรวมถึงประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมสัมมนา
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดี พพ. กล่าวว่า "สถานการณ์การใช้พลังงานของประเทศไทยในปี 2559 มีการใช้พลังงานสูงเกือบ 80,000 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (ktoe) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 2.9 คิดเป็นมูลค่ากว่า 860,000 ล้านบาท ซึ่ง พพ.ในฐานะหน่วยงานหลักของกระทรวงพลังงาน มีกรอบแผนงานแบบบูรณาการที่ให้ความสำคัญกับความมั่นคงด้านพลังงาน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรการส่งเสริมและผลักดันที่หลากหลาย นอกจากจะทำให้เกิดผลประหยัดด้านพลังงานแล้ว ยังช่วยลดค่าใช้จ่าย ต้นทุนการผลิตและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อีกด้วย" เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537