share facebook
ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
นายสุนันต์ บัวเนี่ยว หน.ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) สำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี จัดประชุมสัมมนาครั้งที่ 2 โครงการถ่ายทอดเผยแพร่และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ กองร้อย ตชด.ที่ 346 อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก วันที่ 7 มีนาคม 2560 โดย ผบ.กองร้อยที่ 436 และพลังงานจังหวัดตาก ให้การต้อนรับ ในการนี้ ศบ.10 ได้จัดกิจกรรมเสริมโดยอบรมการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศให้กับกำลังพลของหน่วย เพื่อหวังผลให้เกิดการประหยัดพลังงานในช่วงฤดูร้อนได้มากขึ้นโดยเน้นองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติจริงได้ต่อไป งานจาก ศบ.10(จังหวัดพิษณุโลก) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537