ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
การสัมมนาให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
share facebook
นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐโดยมีนางรมณี กลั่นบิดา ผู้อำนวยการสำนัก คุ้มครองและป้องกัน ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พพ. ที่เข้าร่วม ถึงประเด็นมาตรการฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการป้องกันประโยชน์ทับซ้อน ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องประโยชน์สาธารณะ และความซื่อสัตย์สุจริต ลดความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีที่พร้อมจะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อภารกิจของภาครัฐต่อไป ณ ห้องประชุมนพวงศ์ 1 ชั้น 2 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537