ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 1
share facebook
นายสุรีย์ จรูญศักดิ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ (พพ.) เป็นประธานในการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 1 เพื่อระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานภาคเอกชนเพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายทิศทางในการดำเนินการสำรวจข้อมูลและวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับการใช้และประยุกต์ใช้น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการ "การศึกษาศักยภาพการใช้และประยุกต์ใช้น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการของประเทศไทย” ณ. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ห้อง ประชุม บุญรอด-นิธิพัฒน์ อาคาร 7 ชั้น 11 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537