ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
งานเสวนา เรื่อง"เทคโนโลยีพลังงานทดแทน กุญแจสู่พลังงานแก้จน" จังหวัดมหาสารคาม
share facebook
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้จัดงานเสวนา เรื่อง"เทคโนโลยีพลังงานทดแทน กุญแจสู่พลังงานแก้จน" โดยมีนายสุรเดช เหลาพันนา พลังงานจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยการเสวนาครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จากจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อผลิตสินค้าชุมชน เช่น ถ่านอัดแท่ง ข้าวแต๋น การเพาะเชื้อเห็ด เป็นต้น โดยมีวิทยากรประกอบด้วย นายสายพัน ผดุงเกียรติศักดิ์ หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 3 จังหวัดมหาสารคาม, ผศ.ปรีชา ศรีประภาคาร อาจารย์และวิศวกรพลังงานศูนย์วิจัยและพัฒนาตักสิลาเพื่อการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,นายสุภีร์ ดาหาร ประธานอาสาสมัครพลังงานภาคอีสานและประธานอส.พน.จังหวัดขอนแก่น, นายถนอม เล็กเจ็ก ประธานวิสาหกิจชุมชนพลังงานทดแทนบ้านหนองโนและประธานอส.พน.จังหวัดมหาสารคาม และนางเกศราพร ศรีสม ประธานวิสาหกิจชุมชนคนเอาถ่าน ณ อุทยานพลังงาน จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537