ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
ถ่ายทอดได้ปฏิบัติการล้างแอร์ด้วยตนเองกับเครื่องปรับอากาศ
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ได้ดำเนินงานโครงการถ่ายทอด และเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยเชิญหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ฯ เข้ารับการอบรมการอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน ผ่านกิจกรรมการล้างแอร์ด้วยตนเอง โดยจัดให้ผู้เข้ารับการถ่ายทอดได้ปฏิบัติการล้างแอร์ด้วยตนเองกับเครื่องปรับอากาศจริง ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์พลังงาน นั้น ในการดำเนินการถ่ายทอด และเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน จำนวน 4 รุ่นๆละ 30 คน รุ่นที่ 1 วันที่ 9 มีนาคม 2559 รุ่นที่ 2 วันที่ 11 มีนาคม 2559 รุ่นที่ 3 วันที่ 15 มีนาคม 2559 และรุ่นที่ 4 วันที่ 17 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ซึ่งในการจัดการถ่ายทอดฯ ดังกล่าว มีผู้เข้ารับการถ่ายทอดฯ ทั้งสิ้น 120 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537