“ เยาวชนไทย ยุคใหม่... รู้จักใช้พลังงาน”

วันที่ 16 มิ.ย. 2557 share facebook

๑๖ มิ.ย.๕๗ ศูนย์บริการวิชาการที่ ๖(พพ.) จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ แก่กลุ่มนักศึกษาชั้นปวช.และปวส.๑ จากวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๑๑๐ คน ที่ศูนย์บริการวิชาการที่ ๖(พพ. )เพื่อ ปลูกฝังให้เยาวชนไทยเห็นความสำคัญของการประหยัดพลังงาน ให้ความรู้และความเข้าใจการใช้พลังงานที่ถูกต้อง พร้อมทั้งให้กลุ่มเยาวชนได้เรียนรู้และมีประสบการณ์จริงในการลงมือปฏิบัติ รวมถึงการคิดสร้างสรรค์วิธีการใช้พลังงานอย่างประหยัดด้วยตัวเอง

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537