กองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
share facebook
 
อำนาจหน้าที่ กองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
  1. กําหนดมาตรการและแผนงานการอนุรักษ์พลังงาน และการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก อาคารและที่อยู่อาศัย ภาคคมนาคม และภาคการเกษตรที่กฎหมายมิได้กําหนดให้ควบคุม
  2. กําหนดมาตรฐานด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องจักร อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง และวัสดุอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต จําหน่าย และใช้เครื่องจักร วัสดุ และอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง เพื่อการอนุรักษ์พลังงานในส่วนที่กฎหมายมิได้กําหนดให้ควบคุม
  4. ให้คําปรึกษาแนะนําทางวิชาการอนุรักษ์พลังงานในส่วนที่กฎหมายมิได้กําหนดให้ควบคุม
  5. บริหารจัดการและสนับสนุนทางการเงินเพื่อดําเนินการอนุรักษ์พลังงานในส่วนที่กฎหมายมิได้กําหนดให้ควบคุม 
  6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
ติดต่อเรา

กองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน Tel: 02-223-0021-9 Ext 1504 e-mail : junjira_p@dede.go.th
 
เว็บไซต์หน่วยงาน
 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537