กลุ่มตรวจสอบภายใน
share facebook
 
อำนาจหน้าที่ กลุ่มตรวจสอบภายใน ทําหน้าที่หลักในการตรวจสอบการดําเนินงานภายใน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับผิดชอบงาน ขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมพัฒนาพลังงาทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
  1. ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชี ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
  2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ติดต่อเรา

กลุ่มตรวจสอบภายใน Tel : 02-223-0021-9 Ext.1377
 
 
 
 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537